Bóng đèn

> Bóng đèn D65 Verivide Daylight lamp

Bóng đèn D65 Verivide

Artificial Daylight Lamp

Dùng cho các dòng tủ so màu Verivide CAC hoặc phòng lab

Nhà sản xuất: Verivide EU

Với 3 kích thước: 600mm, 1200mm, 1500mm

600 mm D65 Artificial Daylight Lamp

D65(24”) – VeriVide F18T8/D65 (EU)

1200 mm D65 Artificial Daylight Lamp

D65(48”) – VeriVide F36T8/D65 (EU)

1500 mm D65 Artificial Daylight Lamp

D65(60″) – VeriVide F58T8/D65 (EU)

BISVN © 2016 All Rights Reserved .